แบบฝึกหัด

ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

 Toggle open/close quiz question

1. ข้อใด คือลักษณะบ่งชี้ ความเป็นการออกแบบ
  a.เป็นกิจกรรมการทำงาน เพื่อให้ได้ผลกำไร
  b.เป็นกิจกรรมแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ผลที่ดีกว่าเดิม    
  c.เป็นกิจกรรมใช้ความคิด เพื่อหาคำตอบของปัญหา
  d.เป็นกิจกรรมการใช้วัสดุต่างมาทำประโยชน์

 Toggle open/close quiz question

2. ลักษณะงานออกแบบใด เป็นการสร้างสรรค์ทางศิลปะ
  a.การใช้เทคนิคศิลปะ การวิพากษ์วิจารณ์
  b.การศึกษาเรื่องราวอดีต การอนุรักษ์ของเก่า
  c.การปรับปรุงของเดิม สร้างสิ่งใหม่ต่างจากเดิม        
  d.การนำเสนอผลงาน การใช้นวัตกรรมสมัยใหม่

 Toggle open/close quiz question

3. ข้อใด เป็นการรับรู้คุณประโยชน์ของผู้บริโภคต่องานออกแบบผลิตภัณฑ์
  a.ความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีค่า หาได้ยาก
  b.ความรู้สึกประทับใจจากการมองเห็น
  c.การจัดหาสิ่งของเครื่องใช้เข้าบ้าน
  d.ความรู้สึกที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์         

 Toggle open/close quiz question

4.  กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เกิดจากข้อใด
  a.เกิดจากอุบัติเหตุ ความบังเอิญ
  b.เกิดจากทักษะการทำบ่อยๆ
  c.เกิดจากการรับรู้จากประสาทสัมผัส
  d.เกิดจากความคิดสร้างสรรค์   

 Toggle open/close quiz question

5.  ข้อใด ไม่ใช่ สุนทรียภาพ ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์
  a.ความเป็นระเบียบ สวยงาม
  b.ความลงตัวอย่างมีแบบแผน
  c.ความรู้จากการปฏิบัติ 
  d.ความงามของลวดลาย

 Toggle open/close quiz question

6.  ข้อใด เป็นวิถีการออกแบบ ของนักออกแบบชื่อหลุยส์ สุลิแวน
  a.ประโยชน์ใช้สอยมาก่อนรูปแบบ
  b.รูปแบบมาก่อนประโยชน์ใช้สอย
  c.การตลาด มาก่อนการออกแบบ
  d.อารมณ์ความรู้สึก มาก่อนรูปแบบ

 Toggle open/close quiz question

7.  สถาบันศิลปะและการออกแบบ ที่มีแนวคิดเป็นแบบอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมสมัยใหม่
  a.สถาบันดอทมุน ประเทศอิตาลี
  b.สถาบันบาวเฮาส์ ประเทศเยอรมัน       
  c.สถาบันเกอเธ่     ประเทศเยอรมัน
  d.สถาบันสมิทโซเนียน สหรัฐอเมริกา

 Toggle open/close quiz question

8. คุณสมบัติที่ดีของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อใดสำคัญน้อยที่สุด
  a.มีเรื่องราวที่มา (story)
  b.มีความแปลกใหม่ (innovation)
  c.วางตลาดในเวลาที่เหมาะสม (timing)
  d.มีราคาขายที่พอสมควร (price)

 Toggle open/close quiz question

9. ข้อใดเป็นคุณสมบัติด้านวิชาชีพด้านจริยธรรมที่สำคัญที่สุด ของนักออกแบบผลิตภัณฑ์
  a.มีความชำนาญในการแก้ปัญหา
  b.มีทักษะประสบการณ์ออกแบบ
  c.ไม่มีพฤติกรรมลอกเลียนแบบงานผู้อื่น   
  d.มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

 Toggle open/close quiz question

10.  ข้อใดเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่เน้นความสะดวกสบายในการใช้สอยด้านergonomic
  a.เก้าอี้ที่มีสัดส่วนนั่งแล้วรู้สึกสบาย    
  b.เก้าอี้ที่ทำจากวัสดุแข็งแรงทนทาน
  c.เก้าอี้ที่มีระบบไฟฟ้าขับเคลื่อนที่
  d.เก้าอี้ที่มีระบบแสงเสียงอัตโนมัติ

การพิมพ์รายงานผลการเรียน

คลิกเม้าส์และพิมพ์ชื่อของนักศึกษาลงในช่องสี่เหลี่ยมสีขาว และเลือกปุ่มตามต้องการ

Email Score.........................ส่งอีเมล์คะแนนแบบฝึกหัด

Print Certificate....................พิมพ์ใบประกาศนียบัติ (ต้องผ่านเกณฑ์ 80% จึงจะพิมพ์ได้)

Print Score Summary...........พิมพ์ใบรายงานผลคะแนนแบบฝึกหัด

 

After finishing this lesson, complete the form below:

Type your name:

   

Click to close