วิชาวัสดุอุตสาหกรรมบทเรียนออนไลน์ ของอาจารย์นิตยา วงษ์ภา
บทที่ 1 เหล็ก
PPT
PDF
บทที่ 2 โลหะหนัก-โลหะเบา
PPT
PDF
บทที่ 3 แก้ว
PPT
PDF
บทที่ 4 พอลิเมอร์
PPT
PDF
บทที่ 5 กระดาษ
PPT
PDF
บทที่ 6 ไม้
PPT
PDF
บทที่ 7 เซรามิกส์
PPT
PDF
บทที่ 8 ซีเมนต์และคอนกรีต
PPT
PDF
บทที่ 9 เส้นใย
PPT
PDF


โปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 119 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100