องค์ประกอบของศิลปะ

          ศิลปะมีองค์ประกอบอยู่   2  ส่วน  คือ  ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น  ได้แก่  โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นได้หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส เรียกว่า "รูปทรง" (form) หรือองค์ประกอบรูปธรรม  กับส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุนั้น เรียกว่า "เนื้อหา" (content) หรือองค์ประกอบนามธรรม

 

1. รูปทรง

            รูปทรง คือ สิ่งที่มองเห็นได้ในงานทัศนศิลป์ เป็นส่วนที่ศิลปินสร้างขึ้นประสานกันของทัศนธาตุอย่างมีเอกภาพ   รูปทรงให้ความพอใจต่อความรู้สึกสัมผัส พร้อมกับการการสร้างเนื้อหาให้กับตัวรูปทรงและเป็นสัญลักษณ์ให้แก่อารมณ์ ความรู้สึก หรือปัญญาความคิดที่เกิดขึ้นในจิตด้วย  รูปทรงกับเนื้อหาจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกจากกัน  ผลงานศิลปะที่ดีทั้งสองส่วนนี้จะต้องรวมเป็นเอกภาพ 

รูปทรงมีส่วนประกอบ   2   ส่วน  คือ 

1.1   ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูป   ได้แก่   ทัศนธาตุที่รวมตัวกันอย่างมีเอกภาพ

1.2  ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ  ได้แก่  วัสดุที่ใช้สร้างรูป  เช่น  ผ้า  หิน  ไม้  โลหะ  เป็นต้น  และเทคนิคที่ใช้กับวัสดุนั้น  เช่น  การระบาย  การ

ปั้น  การแกะสลัก  การเชื่อมต่อ ฯลฯ  เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคงทนของผลงานและความละเอียดของฝีมือ

2. เนื้อหา

          เนื้อหา หมายถึง องค์ประกอบที่เป็นนามธรรมหรือโครงสร้างทางจิต นอกจากเนื้อหาแล้วยังมี เรื่อง (subject) และ แนวเรื่อง (theme) รวมอยู่ด้วย  ทั้งสามส่วนนี้มีความเชื่อมโยงกันและทับซ้อนกันอยู่ 

          2.1  เรื่อง  หมายถึง  สิ่งที่ศิลปินสรรหามาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างศิลปะแบบรูปธรรม   เช่น  สัตว์  ทิวทัศน์  สิ่งของ  สงคราม  ฯลฯ  

          2.2  แนวเรื่อง  หมายถึง  ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางนามธรรมของงานศิลปะที่เน้นแนวความคิด (concept) ของศิลปินที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรง เป็นสาระหรือแนวทางของการสร้างสรรค์มากกว่าเรื่อง แนวเรื่องในงานแบบรูปธรรมมักเกี่ยวกับความคิด  ความรู้สึกหรือความหมายที่ศิลปินต้องการแสดงออกในรูปของสัญลักษณ์หรือนามธรรรม   ส่วนแนวเรื่องในงานแบบนามธรรม คือ ส่วนที่เกี่ยวกับแนวความคิดของเรื่องที่ศิลปินหยิบยกขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานเช่นเดียวกับในงานแบบรูปธรรม  แต่ได้พัฒนารูปทรงห่างจากความจริงในธรรมชาติไปมาก จนไม่เหลือเค้าของงานนั้นอยู่เลย    แนวเรื่องจึงเป็นองค์ประกอบทางด้านนามธรรมที่สำคัญของงานศิลปะเพราะเป็นแนวความคิดที่เป็นโครงสร้างเบื้องต้นของงาน

          2.3  เนื้อหา  คือ  ความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะเนื้อหาของงานศิลปะแบบรูปธรรมเกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของ เรื่อง แนวเรื่อง และ รูปทรง ส่วนเนื้อหาของงานแบบนามธรรมเกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของรูปทรง

         รูปทรงที่แสดงเนื้อหาจะต้องเป็นรูปทรงที่ศิลปินสร้างขึ้นเท่านั้น ศิลปินจะสร้างรูปทรงจากทัศนธาตุอย่างมีเอกภาพ รูปทรงจะให้เนื้อหาที่ประกอบด้วยอารมณ์ความรู้สึกทางสุนทรียภาพและอารมณ์อื่นๆ ตามที่ศิลปินได้รับความบันดาลใจมา

ทางสุนทรียภาพและอารมณ์อื่นๆ ตามที่ศิลปินได้รับความบันดาลใจมา

                   2.3.1  เนื้อหาภายใน หรือเนื้อหาทางรูปทรงเป็นเนื้อหาที่มีการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรง  เป็นเนื้อหาของรูปทรงโดยตรง  ให้อารมณ์ทางสุนทรีภาพแก่ผู้ดู 

                   2.3.2 เนื้อหาภายนอก  หรือเนื้อหาทางเรื่องราวหรือทางสัญลักษณ์เป็นเนื้อหาที่มีเฉพาะในศิลปะแบบรูปธรรมที่มีเรื่อง  เช่น  คน  สัตว์  วัตถุ  สิ่งของ  หรือเหตุการณ์เป็นเนื้อหาที่เป็นผลสืบเนื่องจากเนื้อหาภายใน  เป็นความหมายของเรื่องและแนวเรื่องที่แปลออกมาโดยรูปทรง 

        เมื่อเราดูงานศิลปะรูปธรรม สิ่งแรกที่รับรู้ได้คือ เนื้อหาภายในของงาน ซึ่งจะให้ความรู้สึกทางสุนทรีภาพหรือทางศิลปะแก่ผู้ดู   ทำให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจพร้อมที่จะรับอารมณ์อื่นๆ ที่ตามมาตามแนวทางของเรื่องและแนวเรื่อง  ดังนั้นงานแบบรูปธรรมจะมีเนื้อหาทั้งภายในและภายนอก  ส่วนงานแบบนามธรรมจะเนื้อหาภายในเพียงอย่างเดียว


Click to close