Handouts sidebar

โครงสีตรงข้ามข้างเคียง หมายถึง ชุดสีที่มีสีหลักสีหนึ่ง และมีสีที่อยู่ข้างเคียงของสีที่อยู่ตรงกันข้ามอีก 2 สี 

สีตรงข้ามข้างเคียงมี 12 ชุด

12 ชุดสี

1. แดง-เขียวเหลือง-เขียวน้ำเงิน

2. ส้มแดง-เขียว-น้ำเงิน

3. ส้ม - เขียวน้ำเงิน - ม่วงน้ำเงิน

4. ส้มเหลือง-น้ำเงิน-ม่วง

5. เหลือง-ม่วงน้ำเงิน-ม่วงแดง

6. เขียวเหลือง-ม่วง-แดง

7. เขียว -- ม่วงแดง -- ส้มแดง

8. เขียวน้ำเงิน-แดง-ส้ม

9. น้ำเงิน -- ส้มแดง -- ส้มเหลือง

10.ม่วงน้ำเงิน-ส้ม-เหลือง

11.ม่วง - ส้มเหลือง - เขียวเหลือง

12.ม่วงแดง-เหลือง-แดง

โครงสีตรงข้ามข้างเคียง

โครงสีตรงข้ามข้างเคียง (Split Complementary) ได้แก่ ชุดสีที่มีความใกล้เคียงกับชุดสีตรงข้าม ต่างกันที่สีใดสีหนึ่งของสีตรงข้ามนั้น จะแทนที่ด้วยสีที่อยู่ติดกันทั้งสองข้างในวงจรสี เช่น การใช้สีแดงร่วมกับสีเขียวเหลืองและเขียวน้ำเงิน หรือการใช้สีม่วงร่วมกับสีเขียวเหลืองและส้มเหลือง เป็นต้น โครงสีประเภทนี้ให้ความหลากหลายในการใช้สีมากขึ้น ความสดใสและรุนแรงของสีจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสีตรงข้าม

ชุดสีตรงข้ามข้างเคียงมี 12 ชุด คือ

1r+yg+bg.jpg

แดง-เขียวเหลือง-เขียวน้ำเงิน

2ro+g+b.jpg

ส้มแดง-เขียว-น้ำเงิน

3o+bg+bv.jpg

ส้ม-เขียวน้ำเงิน-ม่วงน้ำเงิน

4yo+b+v.jpg

ส้มเหลือง-น้ำเงิน-ม่วง

5y+bv+rv.jpg

เหลือง-ม่วงน้ำเงิน-ม่วงแดง

6yg+v+r.jpg

เขียวเหลือง-ม่วง-แดง

7g+rv+ro.jpg

เขียว-ม่วงแดง-ส้มแดง

8bg+r+o.jpg

เขียวน้ำเงิน-แดง-ส้ม

9b+ro+yo.jpg

น้ำเงิน-ส้มแดง-ส้มเหลือง

10bv+o+y.jpg

ม่วงน้ำเงิน-ส้ม-เหลือง

11v+yo+yg.jpg

ม่วง-ส้มเหลือง-เขียวเหลือง

12rv+y+g.jpg

ม่วงแดง-เหลือง-เขียว

ภาพแสดงชุดสีตรงข้ามข้างเคียง 12 ชุด


toc | return to top | next page

 

 

 

 

 

Click to close