สายตรงคณบดี


โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ::

อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว -

อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว

รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง