สายตรงอธิการบดี


โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ::

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ -

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง