home | profile | guestbook | link

วันที่ 25 ธันวาคม 2553
วิทยากรบรรยาย
"ประสบการณ์การเข้าสู่อาชีพครูในโรงเรียนเอกชน"
สำหรับ
นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 4-5 ตุลาคม 2553 
วิทยากรอบรม เรื่อง
"ห้องเรียน Hands - on กิจกรรมส่งเสริมการสำรวจและ
เสริมสร้างทักษะการคิด
"
สำหรับครูวิทยาศาสตร ์ เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2
ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
วันที่ 31 มกราคม- 1 กุมภาพันธ์ 2553
นักศึกษาประถมศึกษาและปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดกิจกรรมค่าย "พี่สู่น้อง"
สำหรับนักเรียนโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และโรงเรียนอมขุด
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
คลิกดูรูปภาพ
วันที่ 31 ตุลาคม 2552
วิทยากรอบรม เรื่อง "การจัดทำหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551"

สำหรับครู ณ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี จ.ลำปาง
คลิกดูรูปภาพ
วันที่ 28-29 กันยายน 2552
วิทยากรอบรม "โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา"

สำหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
คลิกดูรูปภาพ
วันที่ 23 - 24 กรกฏาคม 2552
วิทยากรอบรม เรื่อง
"การวิจัยในชั้นเรียน"
สำหรับครูโรงเรียนตชด. อำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง
ณ ห้องประชุมเทศบาลเวียงฝาง จ.เชียงใหม่

วันที่ 2 กรกฏาคม 2552
วิทยากรอบรม เรื่อง
"หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย"
สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง

คลิกดูรูปภาพ
วันที่ 11 มิถุนายน 2552
วิทยากรอบรม โครงการฝึกอบรมผู้บริหารและครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ของเขตพื้นที่การศึกษา จ.ลำปาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่ 2 มิถุนายน 2552
วิทยากรอบรม เรื่อง
"การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ "
แก่พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการบรรจุใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คลิกดูรูปภาพ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 
วิทยากรอบรม เรื่อง
"เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการเขียนแผนการสอน
ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
"
สำหรับครู ศศช. รุ่นที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง
คลิกดูรูปภาพ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2552  
วิทยากรอบรม เรื่อง
"เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการเขียนแผนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
"
สำหรับครู ศศช. รุ่นที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง

คลิกดูรูปภาพ
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2552
 วิทยากรอบรม เรื่อง
"เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการเขียนแผนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"

ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จ.ลำปาง
คลิกดูรูปภาพ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2552  
วิทยากรอบรม เรื่อง
"เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการเขียนแผนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
"
สำหรับคร ูศศช. รุ่นที่ 1ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง
คลิกดูรูปภาพ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2552  
วิทยากรอบรม เรื่อง
"เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการเขียนแผนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
"
สำหรับครู ตชด. ณ โรงแรมศิรินารถการ์เดนท์ จ.เชียงใหม่
วันที่ 11 เมษายน 2552
วิทยากรอบรม เรื่อง
"หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้"
สำหรับชรมครูจังหวัดลำปาง
ณ โรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์ อนุสรณ์ จ.ลำปาง
คลิกดูรูปภาพ
วันที่ 12 มีนาคม 2552
วิทยากรอบรม เรื่อง
"การจัดการเรียนรู้ และการเขียนแผนการสอน
โดยการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
"
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.ลำปาง
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2551
วางแผนงานด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551
วิทยากรอบรม เรื่อง
"การจัดการเรียนรู้ และการเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
วิทยากรอบรม เรื่อง
"การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"
แก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ บรรจุใหม่
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกดูรูปภาพ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551
วิทยากรอบรม เรื่อง
"การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"
ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จ.ลำปาง
คลิกดูรูปภาพ
วันที่ 13 สิงหาคม 2551
วิทยากรอบรม เรื่อง
"การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"
โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนที่เป็นฐานการผลิตครู
ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มอุปถัมภ์ จ.ลำพูน
คลิกดูรูปภาพ
วันที่18-19 และ 25-26 สิงหาคม 2551
วิทยากร การจัดทำหลักสูตรและจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมิน
ณ โรงเรียนสัพพัญญูวิทยา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
คลิกดูรูปภาพ
วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2551   
"การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม"
ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหนองแขม จ.เชียงใหม่
คลิกดูรูปภาพ
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2550 ประชุมและ
นำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง
"การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นที่บูรณาการวิธีการสอน
แบบเน้นกระบวนการสำหรับนักเรียนที่เรียนในกลุ่มคละระดับชั้น"

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
คลิกดูรูปภาพ
ภาพชีวิตในรั้วเรยีนาเชลีวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีในจังหวัดเชียงใหม่
คลิกดูรูปภาพ
วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2549
เสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการวิถีปฎิรูป
"โรงเรียนแห่งการเรียนรู้" ของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เรื่อง
"การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด"
ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000
วันที่ 9 เมษายน 2548
เสนอผลงานวิจัย ในการประชุมสัมมนาวิชาการ
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสู่คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต
ของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง
"การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด"
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2548
วิทยากร เรื่อง"หลักสูตรพัฒนาครูสู่การเป็นครูผู้นำการศึกษาระดับชาติ
โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้
"
ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม
ปีการศึกษา 2547
วิทยากรขยายผลงานวิจัย เรื่อง
"การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด"
ณ โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญโรงเรียนไชยโรจน์วิทยา และโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จ.เชียงใหม่
วันที่ 16 ตุลาคม 2547
เสนอผลงานวิชาการในการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง "ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา : หลักการและแนวปฏิบัติ"
ของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
วันที่ 19 ธันวาคม 2546 ได้รับเชิญ
เสนอผลงานวิชาการ เรื่อง
"การสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
"
แก่คณะนักศึกษาปริญญาโทสาขาการวัดและประเมินผล
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 1 -3 สิงหาคม 2546
วิทยากรอมรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544"

แก่ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
วันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2545 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การทำโครงงานวิทยาศาสตร์"
แก่นักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย
วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2545
วิทยากรอบรม เรื่อง
"การพัฒนาหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม"
ณ ห้องประชุม 30 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 22 ธันวาคม 2543 ได้รับเชิญ
เสนอผลงานวิชาการ เรื่อง
"การสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น" แก่คณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาการวัดและประเมินผล
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ่
วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2542 วิทยากรอบรม
เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนการสอน
ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
วันที่ 5 มีนาคม2542
ได้รับเชิญจากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมในนามตัวแทนศิษย์เก่าให้ข้อคิด
แก่นักเรียน ที่จะจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในงาน "จิตสัมพันธ์"
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
วันที่ 13 - 15 มกราคม 2542 นำเสนอผลงาน
วิชาการในงานวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ในโรงเรียน ครั้งที่ 9 เรื่อง
"การสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
"
ณ สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2541 เสนอผลงานวิชาการในการประชุมทาง
วิชาการและสนอผลงานวิจัย เนื่องในงานครบรอบ 30 ปี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
"
วันที่ 6 สิงหาคม 2541 วิทยากร เรื่อง
"การสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์" 
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม จ.ลำพูน