การจัดการฟาร์ม
(Farm Management)
ข้อมูลทั่วไป
รหัสวิชา 3562101 ชื่อวิชา การจัดการฟาร์ม (Farm Management)
จำนวนหน่วยกิต / ชั่วโมง 3(3 – 2)
ผู้สอน นางสาวปิยะรัตน์ ทองธานี
วัน เวลาเรียน ห้องเรียน ห้อง 2423
คำอธิบายรายวิชา
       ภาวะการทำฟาร์มในประเทศไทย ประเภทของฟาร์ม การนำหลักการจัดการและหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในการทำฟาร์ม หลักพิจารณาในการจัดการฟาร์ม ได้แก่ การเช่า การซื้อฟาร์ม การใช้เครดิต การทำบัญชี การวัดผลสำเร็จในการทำฟาร์มและปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจในหลักและระบบการทำฟาร์ม
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและค้นคว้าหลักเศรษฐศาสตร์ในการทำฟาร์ม
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ในการจัดการฟาร์มไปประกอบอาชีพการจัดการฟาร์มได้
เนื้อหา-กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการสอน
สัปดาห์ที่ เนื้อหา/ประสบการณ์ วิธีสอน / กิจกรรม สื่อการสอน
1 - 2 บทที่ 1 : การจัดการฟาร์ม
- ความนำ
- ความสำคัญของการจัดการฟาร์ม
- ความหมายของการจัดการฟาร์ม
- ขอบเขตของการทำงานของผู้จัดการฟาร์ม
- การจัดรูปและส่วนประกอบของฟาร์ม (Farm Organization)
- การดำเนินงานฟาร์ม
- การจัดการฟาร์มนั้นจะต้องจัดการใครบ้าง
- ลักษณะการทำฟาร์มเมื่อเทียบกับ
ธุรกิจด้านอื่น
- ส่วนประกอบของฟาร์ม

  - แผ่นใส
- สไลด์
3 บทที่ 2 : ปัจจัยการผลิตและลักษณะทั่วไปของเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย
- ความนำ
- ที่ดิน
- แรงงาน
- ทุน
- การประกอบการ
(Enterpreneurship)
- คุณลักษณะของเกษตรกรหรือผู้
จัดการฟาร์มที่ดี
- สิ่งจำเป็นที่ทำให้เกษตรได้รับ
ความสำเร็จจากการทำฟาร์ม
  - แผ่นใส
- สไลด์
- VCD
4 - 5 บทที่ 3 : กฎทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการฟาร์ม
- ความนำ
- กฎผลได้ลดน้อยถอยลง (Law of
Diminishing Returns)
- กฎการใช้ของแทนกัน (Law of
substitution)
- กฎว่าด้วยค่าเสียโอกาส
(Principle of Opportunity Cost or
Equal-Marginal Resturn
Principle)
- หลักการตัดสินใจในเรื่องเวลาใน
การลงทุน
  - แผ่นใส
- VCD
6 บทที่ 4 : ปัจจัยที่กำหนดประเภทของฟาร์มในท้องถิ่นต่าง ๆ
- ความนำ
- ปัจจัยที่กำหนดต้นทุนการผลิตใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ
- ปัจจัยที่กำหนดราคาผลิตผลในท้อง
ท้องถิ่นต่าง ๆ
  - แผ่นใส
- VCD
7 - 8 บทที่ 5 : การเช่าและการซื้อฟาร์ม
- ความนำ
- ข้อดีของการเช่าฟาร์ม
- ข้อเสียของการเช่าฟาร์ม
- ลักษณะของการฟาร์มเช่าฟาร์ม
โดยทั่ว ๆ ไป
- ข้อดีของการซื้อฟาร์ม
- การประเมินราคาฟาร์ม
  - แผ่นใส
- แผ่นภาพ
9 - 10 บทที่ 6 : การรวมกิจการฟาร์มเข้าด้วยกัน
- ความนำ
- การผลิตเฉพาะอย่างและการผลิต
หลายอย่าง (Specialization and
Diversification)
- ข้อดีของการผลิตเฉพาะอย่าง
- ข้อดีของการผลิตหลายอย่าง
- ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการ
ต่าง ๆ ในฟาร์ม
- หลักการรวมกิจการฟาร์มเข้าด้วย
กัน
  - แผ่นใส
- แผ่นภาพ
11 - 12 บทที่ 7 : การบันทึกกิจการฟาร์ม
- วัตถุประสงค์
- วิธีการบันทึกกิจการฟาร์ม
- เวลาในการสำรวจทรัพย์สินฟาร์ม
- วิธีการสำรวจทรัพย์สินและหนี้สิน
- หลักการในการคำนวณหาปริมาณ
ผลผลิตคงเหลือ
- การประเมินราคาทรัพย์สิน
- การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพย์สิน
  - แผ่นใส
- แผ่นภาพ
13 - 14 บทที่ 8 : การวิเคราะห์ธุรกิจการทำฟาร์ม
- วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงิน
ทุน (Net Worth)
- วิเคราะห์รายได้สุทธิของครอบ
ครัวที่เป็นเงินสด
- วัดจากรายได้สุทธิของฟาร์มที่เป็น
เงินสด
- วิเคราะห์หาผลตอบแทนจากการ
ใช้แรงงานการจัดการของผู้จัดการ
- วิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์ผลตอบ
แทนจากการลงทุน
- วิเคราะห์ส่วนเหลี่ยมทั้งหมด
(Gross Margins)
- วิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน (Break Even
Point)
- วิเคราะห์ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของ
ผลิตผล (ATC-Average Total
Cost)
- วิเคราะห์รายได้เพิ่ม (MR) และต้น
ทุนเพิ่ม (MC)
  - แผ่นใส
- VCD
- ภาพกราฟ
15 บทที่ 9 : ปัจจัยที่ทำให้ฟาร์มได้กำไรแตกต่างกัน
- ความนำ
- ปัจจัยทางธรรมชาติ
- ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
- ปัจจัยด้านการจัดการหรือปัจจัยที่
เกี่ยวกับตัวเกษตรกรของ
- ปัจจัยด้านสถาบันที่เกี่ยวข้อง
  - แผ่นใส
- สไลด์
16 - 17 บทที่ 10 : สินเชื่อเพื่อการจัดการฟาร์ม
- ความหมายของสินเชื่อ
- ประเภทของสินเชื่อ
- แหล่งสินเชื่อแบ่งออกเป็น 2 แหล่ง
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
- การให้บริการสินเชื่อการเกษตร
ของเกษตรกรจากแหล่งต่าง ๆ
- เกษตรกรจะเตรียมการอย่างไรใน
การขอกู้เงิน
- ข้อความพิจารณาของเกษตรใน
การกู้ยืมเงินหรือให้สินเชื่อ
- หลักในการขยายปริมาณเงินกู้ของ
เกษตร
- ปัญหาสินเชื่อเพื่อการทำฟาร์ม
  - แผ่นใส
- VCD
การวัดผลและประเมิผล
วัดผลและประเมินผล
  1. ทดสอบย่อย
10 คะแนน
  2. รายงาน 10 คะแนน
  3. สอบกลางภาค 20 คะแนน
  4. สอบปลายภาค 30 คะแนน
  5. เข้าเรียนในชั้นเรียน 10 คะแนน
  6. ปฏิบัติ 20 คะแนน
เกณฑ์ในการประเมินผล
  ระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป
A
  ระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 – 84 B+
  ระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 75 – 79 B
  ระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 – 74 C+
  ระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 65 – 69 C
  ระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 – 64 D+
  ระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 55 – 59 D
  ระดับคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 54 E
เอกสารอ้างอิง
เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล และธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ. การวางแผนและควบคุมการผลิต.ประกอบเมไตร. กรุงเทพมหานคร. 2540
ไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี. การวางแผนและควบคุมธุรกิจอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร.2525
ฉัตร ช่ำชอง. หลักการจัดการฟาร์ม. ไอเดียนสโตส. กรุงเทพมหานคร. 2526

 

  อ.ปิยะรัตน์ ทองธานี
คณะเทคโนโลยรการเกษตร E-mail Tel.: