ตัวอย่างแผนการสอนรายปี/รายภาคเรียน/รายสัปดาห์

แนวปฏิบัติในการทำแผนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (คลิก) กลุ่มสาระอื่นๆก็ปฏิบัติแนวเดียวกัน (ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำนักทดสอบการศึกษาแห่งชาติ)

2d053.gif

นักศึกษาดูตัวอย่างและต้องนำไปใช้จริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการวัดประเมินแนวใหม่
มาออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ และนำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติออกแบบวิธีการวัดผล (งานปฏิบัติประจำรายวิชานี้) ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง จากการวัดและประเมินผลอิงมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544(มีแต่ละกลุ่มสาระ)

ศึกษาสังเกต ความรู้ด้านต่างข้างล่างนี้ 2d019.gif

ลักการประเมินผล
การประเมินสภาพจริง
แผนภูมิการประเมินสภาพจริง
คุณภาพผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด
มาตรฐานการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานกับหน่วยการเรียนรู้
ตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้

ตัวอย่างแผนการประเมินผล
เกณฑ์การประเมินความสามารถผู้เรียน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัวอย่างเกณฑ์

เกณฑ์ประเมินทำงานกลุ่ม
ตัวอย่างรูบริคส์ การเขียน
ตัวอย่างรูบริคการเขียนสร้างสรรค์
ตัวอย่างการประเมิน port folio

ตัวอย่างใบงาน

ตัวอย่างการให้เกรด

ตัวอย่างการายงานผล
ตัวอย่างรายงานความก้าวหน้า

หลังจากนักศึกษา มองเห็นภาพรวมในการวางแผนออกแบบวิธีวัดผล ต้องมีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการศึกษา
จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม การจำแนกพฤติกรรมตามทฤษฎีของ Bloom เพื่อนำมาใช้สร้างแผนออกข้อสอบ (Test blue print) หรือที่เรียกว่าพิมพ์เขียว


Click to close