การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Click ที่รูปมือด้านล่าง)

 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ3d_darkbg_h_click_1.gif

 

 คู่มือการประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ2d135.gif

 

เรื่องนี้สำคัญมากเพราะ พรบ. การศึกษา 2544 ในคู่มือ ให้ศึกษา เรื่องต่อไปนี้อย่างละเอียด
 

โดยเฉพาะวิธีการประเมินการสื่อสารบุคคล การประเมินจากการปฏิบัติ การประเมินด้วยแบบทดสอบ

 

ตัวชี้วัดผู้การเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3d_basic_click.gif

 

 ทำกิจกรรรมต่อไปนี้3d_basic_go.gif3d012.gif

 

 ให้ศึกษาเรื่อง ทฤษฎี หลักการ การประเมิน ตัวชี้วัด เครื่องมือการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำรายงานเขียนด้วยรายมือ คนละ 1 ฉบับ ไม่เกิน 40 หน้า (สรุปมาใช้ชัดเจน) ส่ง ภายใน 11 ธันวาคม 2552