ความหมายของศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวัด ประเมินผลการศึกษา

•  การประเมินผล (Evaluation)

กระบวนการตัดสินคุณค่าอย่างมีกฎเกณฑ์

การประเมิน = การวัด + การตัดสินคุณค่า

• การตีค่า/การประเมิน(Assessment)

กระบวนการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ สำหรับใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้เรียน   ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียน ใช้ตัดสินประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และความพอเพียงของหลักสูตร และใช้ชี้แนะนโยบาย

•  การประเมินตามสภาพจริง(Authentic Assessment)

กระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้และประเมินตนเอง โดยมีจุดเน้นอยู่ที่การแสดงออก (Performance) กระบวนการดำเนินงาน (Process) และผลผลิต (Product)

•  แฟ้มสะสมงาน(Portfolio)

การสะสมหลักฐานที่แสดงถึงทักษะ ความสามารถหรือพัฒนาการของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกเนื้อหา   กำหนดเกณฑ์ในการ    คัดเลือกผลงาน เกณฑ์การตัดสินคุณค่าของงาน และมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง

•  เกณฑ์การให้คะแนน(Scoring Rubrics)

เครื่องมือที่ใช้ในการให้คะแนนที่ประกอบด้วย     รายการของเกณฑ์ (criteria) ที่จะใช้ในการพิจารณาชิ้นงาน  โดยมีการให้คำอธิบายถึงระดับคุณภาพในแต่ละเกณฑ์ โดยเรียงลำดับจากดีเยี่ยม ลดหลั่นลงมาตามลำดับไปจนถึงต้องปรับปรุง

•  แฟ้มสะสมงาน(Portfolio)

การสะสมหลักฐานที่แสดงถึงทักษะ ความสามารถหรือพัฒนาการของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกเนื้อหา   กำหนดเกณฑ์ในการ    คัดเลือกผลงาน เกณฑ์การตัดสินคุณค่าของงาน และมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง

•  การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน(Portfolio Assessment)

กระบวนการตัดสินคุณค่าแฟ้มสะสมงานที่นักเรียนทำตั้งแต่ต้นจนจบ โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดโดยผู้เกี่ยวข้อง และเกณฑ์นี้ต้องเปิดเผยแก่ผู้เกี่ยวข้องและมาตรฐานของสถาบันการศึกษา