ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู

 มาตรฐานคุณภาพการสอน ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู (The National  Board for Professional Teaching Standards)

ที่มา 

วิกฤติอาชีพครู   พัฒนาวิชาชีพครู   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ยกระดับอาชีพครู ได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากทุกฝ่าย นักธุรกิจ การเมือง   ประชาชน มาตรฐาน ได้มาจาก ผลการวิจัยและข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างครูและผู้วิจัย

ข้อเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับการสอนของครูที่ประสบผลสำเร็จ

1. ครูต้องมีความจริงจังกับนักเรียนและการเรียนของนักเรียน
2. ครูต้องทำให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนได้  โดยปรับระดับการสอนของตนเองให้เข้ากับ ความสามารถ  ทักษะ และภูมิหลังของนักเรียนทุกคน

3. ครูมีความรู้ในวิชาที่ตนสอนและรู้วิธีสอนวิชาเหล่านั้นดี
4. ครูต้องรู้ระดับความรู้ของนักเรียนแต่ละคนก่อนสอน และสามารถสร้างวิธีการที่หลากหลายที่จะให้นักเรียนได้ความรู้ใหม่

5. ครูต้องมีความรับผิดชอบต่อการจัดการและการติดตามการเรียนรู้ของนักเรียน
6. ครูต้องสามารถใช้ยุทธวิธีการสอนได้หลายรูปแบบรู้วิธีการที่จะทำให้นักเรียนใส่ใจการเรียน  
7. ครูต้องใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายประเมินการพัฒนานักเรียน

8. ครูต้องคิดอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตน   
9. ครูต้องประเมินการสอนของตน  ขอคำแนะนำจากคนอื่น บูรณาการผลการวิจัยเข้ากับการสอนของตน
10. ครูต้องเป็นสมาชิกของชุมชนการเรียรู้  ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและร่วมกับผู้ปกครอง
           
 
      (การปฏิรูปการฝึกหัดครูในสหรัฐอเมริกา http://www.onec.go.th)


ครูมืออาชีพ

               มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้
               (๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด ของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
               (๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

               (๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
               (๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้ สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
               (๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียน อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
               (๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ.....................

มาตรา 43

บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ศึกษา มาตราที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ จากแหลางข้อมูลอื่นๆ เช่น ตำรา, WWW)

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

คุรุสภา ได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา กำหนดให้วิชาชีกทางการศึกษาเป็นอาชีพควบคุม ซึ่งประกอบด้วยวิชาชีพครู
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา วิชาชีพควบคุมอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง
อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 3d_basic_click.gif

 

แนวทางการวัดและประเมินผลใน พ.ร.บ.2d009.gif

ข้อกำหนดใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542

•   การจัดการศึกษายึดหลักการ "ผู้เรียนสำคัญที่สุด" (อ่านรายละเอียดที่นี่)3d_basic_click.gif

•   การจัดสาระการเรียนรู้ เน้นความสำคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการให้เหมาะสมกับผู้เรียน

•   การจัดกระบวนการเรียนรู้

-  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ   ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน

-  ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ใช้ความรู้มาป้องกันและแก้ปัญหา

- ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

- ผสมผสานสาระความรู้อย่างสมดุล และปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา

- จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความ สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ และใช้การวิจัยเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
- พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา และทุกสถานที่