การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
Simple Items Analysis (SIA)


1. ข้อมูลเบื้องต้นของ SIA
2. เริ่มต้นการวิเคราะห์
3. การเตรียมข้อมูลและการนำเข้าข้อมูล
4. การตรวจสอบข้อมูล
5. การเลือกค่าสถิติ
6. รายงานผลการวิเคราะห์
7. เกี่ยวกับคนเขียนโปรแกรม


ภาษาที่ท่านกำลังจะอ่านต่อไปนี้ไม่เป็นภาษาราชการกรุณาทำใจครับ :)


1. ข้อมูลเบื้องต้นของ SIA

          SIA ย่อมาจาก Simple Items Analysis เป็นโปรแกรมทางการศึกษาที่ช่วยครูผู้สอนวิเคราะห์ข้อสอบ แบบปรนัย 4 - 5 ตัวเลือก และช่วยในการคำนวณค่าสถิติเกี่ยวกับคะแนนสอบ
          โปรแกรมนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการใช้งาน คือใครจะทำสำเนาแล้วเอาไปใช้วิเคราะห์ข้อสอบของตนเองนั้น No Problem ไม่มีปัญหา แต่ถ้าใครทำสำเนาแล้วนำไปขาย (เผื่อมีคนซื้อ) จะต้องได้รับโทษตามกฎแห่งนรกว่าด้วยการลักขโมย (ทรัพย์สินทางปัญญา...น่ากลัวมาก)
          หากมีข้อแนะนำ คำติชมหรือพบข้อผิดพลาดประการใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ
top
2. เริ่มต้นการวิเคราะห์

          หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้ว เปิดโปรแกรมได้จาก Start > Programs > Simple Items Analysis(SIA) จะปรากฎหน้าจอ Information ให้กดที่ปุ่ม "Start" เพื่อเริ่มการทำงาน หน้าจอจะเข้าสู่ขั้น "ระบุแหล่งข้อมูล" ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธีคือ
          1. การป้อนข้อมูลทีละคนผ่าน SIA
          2. การนำเข้าข้อมูลในรูปของ Text File (*.txt)
          โดยที่ทั้ง 2 วิธีมีการเตรียมข้อมูลเหมือนกัน คือใช้ตัวเลข 1 2 3 4 5 แทนคำตอบ ก ข ค ง จ ตามลำดับ แต่ในวิธีการที่ 1 คุณสามารถป้อนข้อมูลชื่อและนามสกุลของนักเรียนได้ด้วย
          ***โปรดอ่านส่วนของการเตรียมข้อมูลให้เข้าใจก่อนเพื่อให้ SIA ทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว***
top
3. การเตรียมข้อมูลและการนำเข้าข้อมูล

สำหรับการนำเข้า Text File (*.txt)
          เปิดโปรแกรม Notepad จาก Start > Accessories > Notepad เพื่อพิมพ์ข้อมูล รูปแบบกำหนดของข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ มีดังนี้
          บรรทัดแรกสุด เริ่มพิมพ์ 000000 เท่าจำนวนหลักของรหัสประจำตัวนักเรียน เมื่อครบแล้ว เคาะเว้นวรรค 1 ครั้ง แล้วพิมพ์ เฉลย ของข้อสอบแต่ละข้อโดยไม่ต้องเว้นวรรคในแต่ละข้อ โดยใช้ เลข 1 ถึง 4 หรือ 5 แทนตัวเลือก เช่น 2134231453154123 เมื่อครบแล้วเคาะ Enter 1 ครั้งขึ้นบรรทัดต่อไป บรรทัดต่อไปจะเป็นข้อมูล รหัสฯ และคำตอบของนักเรียน

0000000 213412342131224312154313421423134542134543213451231345
 4243737 4541451231345213412342131224312154313421423142132451213
 4243837 4313132451213454213454321345123134521341234213122431215
… (ข้อมูลไม่ควรเกิน 150 คน หรือ 151 บรรทัด)
 4243937 4231421451213454213454321345123134521341234213122431215

          เสร็จแล้ว Save เก็บไว้ก่อน กลับมาที่ SIA ในขั้นระบุแหล่งนำเข้าข้อมูล เลือก "เรียกข้อมูลในแบบ *.txt จาก Drive" แล้ว กดปุ่ม "Browse" เพื่อหาชื่อแฟ้มที่บันทึกเก็บเอาไว้ จากนั้น กดปุ่ม "Next" เพื่อไปขั้นต่อไป
          *หมายเหตุ* ใช้ตัวอักษรเป็นรหัสฯ ได้ แต่ควรใช้ 000 001 002 … 100 แทนรหัสฯ เพราะสะดวกกว่า

สำหรับการป้อนข้อมูลผ่าน SIA
ในหน้าจอของขั้นระบุแหล่งข้อมูลนำเข้า ให้เลือก "ป้อนข้อมูลผ่านทาง Simple Items Analysis" แล้วกดปุ่ม Next
จากนั้น….
          1. หาเพื่อนรู้ใจ 1 คนมาช่วย
          2. แบ่งหน้าที่กัน คนหนึ่งอ่านข้อมูลของนักเรียน อีกคนหนึ่งพิมพ์ข้อมูลใส่ SIA
          3. ตัดสินใจว่าจะกรอก ชื่อ นามสกุล ของนักเรียนด้วยหรือไม่
          4. เริ่มกรอกเฉลยก่อน โดยพิมพ์ติดกันตั้งแต่ข้อ 1 ยันข้อสุดท้าย ครบแล้วกดปุ่ม "Save"
          5. กรอก จำนวนนักเรียนแล้ว Enter เลย
          6. กรอกข้อมูลของนักเรียนทีละคนแล้วกด "Save Ans" เมื่อครบทุกคนแล้วกดปุ่ม " Next "
      Tip : ใช้การกด Enter แทนการใช้ Mouse Click เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
top
4. การตรวจสอบข้อมูล

          เมื่อนำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีใด โปรแกรมจะพาคุณมายัง ขั้น "ตรวจสอบข้อ" มูลนำเข้า ซึ่งเตรียมไว้เพื่อความมั่นใจว่าข้อมูลถูกต้อง 100%
           ถ้าไม่ต้องการตรวจสอบอีกครั้งก็กดที่ปุ่ม "Next" ได้เลย แต่ถ้าต้องการตรวจอีกสักทีเพื่อความแน่ใจก็กดปุ่ม "Check Data"
          *หมายเหตุ* ถ้าข้อมูลมีจำนวนมาก เช่น นักเรียน 150 คน ข้อสอบ 150 ข้อ โปรแกรมจะใช้เวลาในการประมวลผลในขั้นตอนนี้ช้านิดนึง ใจเย็น ๆ นะครับ
top
5. การเลือกค่าสถิติที่ต้องการ

          ในหน้าจอของ ขั้นตอนการเลือกค่าสถิติที่คุณต้องการให้โปรแกรม SIA คำนวณออกมาให้ แบ่งออกเป็น ค่าสถิติเกี่ยวกับคะแนนสอบ และค่าสถิติเกี่ยวกับข้อสอบ ซึ่งเลือกได้ตามต้องการ
          สำหรับค่าสถิตินี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
              1. ส่วนที่เกี่ยวกับคะแนนสอบ ได้แก่
                  - คะแนนดิบ
                  - ค่ากลาง ได้แก่ มัชฌิมเลขคณิต (Mean), มัธยฐาน (Median), ฐานนิยม (Mode)
                  - ค่าการกระจายของข้อมูล (คะแนน) ได้แก่ พิสัย (Range), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
                  - Z-Score และ t-Score
                  - ความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis)
              2. ส่วนที่เกี่ยวกับช้อสอบ ได้แก่
                  - ระดับความยากของข้อสอบ (Level of difficulty of the items, P)
                  - อำนาจจำแนกของข้อสอบ (Discrimination power of the items, D)
                  - ประสิทธิภาพของตัวลวง (Effectiveness of Distracters)
                  - ค่าความเที่ยง (Reliability)
                  - ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด (SEM)
          เมื่อเลือกค่าสถิติที่ต้องการได้แล้วกดปุ่ม "Analyse" รอสัก 1 อึดใจ
          ในรุ่นต่อๆ ไป ของโปรแกรม SIA จะพยายามพัฒนาให้สามารถนำเสนอค่าสถิติในรูปแบบของแผนภูมิและคำนวณค่าสถิติได้มากชนิดขึ้น
top
6. รายงานผลการวิเคราะห์

          หลังจากที่โปรแกรม SIA ได้คำนวณค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ปุ่ม"Finish" จะสามารถใช้การได้ ให้คุณกดปุ่มนี้เพื่อเปิดดูรายงานผลการวิเคราะห์ซึ่งโปรแกรม SIA ได้บันทึกผลการวิเคราะห์ไว้ในแฟ้มชื่อ " Reuslt.doc " ในโฟลด์เดอร์เดียวกับ SIA คุณสามารถแก้ไขแฟ้มนี้ได้ตามต้องการแล้วค่อยสั่ง พิมพ์ จาก MS Word โดยตรง
          ในรุ่นต่อๆ ไป ของโปรแกรม SIA จะพยายามพัฒนาให้สามารถสั่งพิมพ์จาก SIA ได้โดยตรง
top
7. เกี่ยวกับคนเขียนโปรแกรม

ชื่อ - สกุล : ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ (เม่า)
        อายุ : เพิ่งเกณฑ์ทหารครั้งแรกเมื่อ 1 เมษา 2545 คุณคิดว่าผมอายุเท่าไหร่ ?
การศึกษา :
             อนุบาล -> โรงเรียนอนุบาลนลินี
             ประถม -> โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
             มัธยม  -> โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
  ปัจจุบัน : เรียนอย่างสนุกสนานอยู่ชั้นปีที่ 4 ภาควิชามัธยมศึกษา(รพค.) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ติดต่อ : mr_chayut@hotmail.com
     อื่น ๆ : พ่อเป็นผู้ใหญ่บ้าน แม่เป็นอาจารย์ ที่บ้านเลี้ยงพุดเดิล 2 ตัว
top