บรรณานุกรม

ภาษาไทย

ประสงค์ ต่อโชค. "การวิเคราะหืความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบด้าน

คุณลักษณะของนักเรียนและครู สภาพแวดล้อมทางบ้าน กับผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนขั้น ม.6 เขตการศึกษา 11" วิทยานิพนธ์ปริญญา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538.

ไพศาล หวังพานิช. การวัดผลการศึกษา กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช,

2536.

โรงเรียนบ้านคลองสามวา. สารสนเทศโรงเรียนบ้านคลองสามวา 2545. สตึก : ฝ่ายวิชาการ,

2546. (เอกสารอัดสำเนา)

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับประถม

ศึกษา พุทธศักราช 2541. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สถิติรายปีสำนักงานเขนพื้นที่การศึกษา

พ.ศ.2545. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2546.

สุรินธร วังคะฮาด. "การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย Storyline Method เพื่อการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด"

วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.

อรทัย มูลคำและคณะ. Child Centre : STORYLINE METHOD การบูรณาการหลักสูตรและ

การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล, 2543.

ภาษาอังกฤษ

Bloom] B.S. Human Characteristics and School Learning. New York : McGraw - Hill Book Company, 1976.

Edward, K.L. Teacher Today. Boston : Houghton Miffin Company, 1990.

Eysneck, H.J. and Meili, R. Encyclopedia of Psychology. Vol. I London : Search Press, 1969.

UNO. UNO in Brief. New - York : UNO Press, 19990.

Vargas, G. Econants : Mission Nature, Radio Drama for Environmental Education in Costa Rica. Learn Tech, Case Study Series ; No.5 (ERIC, 1992 - 1998/04, Abstract No. ED 386150)

Wolek, N.P. Languages in Society. New - York : McGraw Hill Book Company, 1998.