You are here: Home

UTCC QA

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา รอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่ สุด 

                                         สมศ. ได้จัดการประชุมเพื่อพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมสยามซิติ้ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ได้มาแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ในการประเมินที่มีมาตรฐานสากล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประเมินรอบสองที่ผ่านมาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2551 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการประเมินของประเทศในกลุ่มยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเยอรมนี เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบการประเมินรอบสาม ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ได้บรรยายประเด็นสำคัญ 2 เรื่อง ดังนี้
 


1.  สภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา
 สภาพของการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ที่ผ่านมาเป็นการประเมินแบบกัลยาณมิตร มีการอิงเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์พัฒนาการและเกณฑ์การบรรลุเป้าหมาย สำหรับการตัดสินผลประเมิน มีทั้งตัดสินผลระดับสถาบันและระดับกลุ่มสาขาวิชา เน้นวัดประสิทธิภาพของประสิทธิผลการบริหารการจัดการการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา การประเมินจะเน้นตามคู่มือซึ่งกำหนดไว้ 7 มาตรฐาน ได้แก่ 1) มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต  2) มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  3) มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ  4) มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  5) มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  6) มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 7) มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ ทั้งนี้ยังได้แบ่งกลุ่มสาขาวิชาสำหรับการประเมินไว้ 10 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 1) วิทยาศาสตร์สุขภาพ  2) วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ  3) วิศวกรรมศาสตร์  4) เกษตรศาสตร์   5) สถาปัตยกรรมศาสตร์  6) บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์   7) ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  8) ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  9) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10) สหวิทยาการ     การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองที่ ผ่านมา สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่ประเมินแล้วมีจำนวน 199 แห่ง (จาก 258 แห่ง) ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 57 แห่ง  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 54 แห่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 50 แห่ง  วิทยาลัยชุมชน 18 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาใน
กำกับของรัฐ 13 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ 12 แห่ง  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 5 แห่ง สำหรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของสถาบันอุดมศึกษา 199 แห่ง  พบว่า มีผลประเมินระดับดีมาก 40 แห่ง  ระดับดี 152 แห่ง  ระดับพอใช้ 6 แห่ง  ส่วนผลการรับรองคุณภาพ พบว่า รับรอง 185 แห่ง  รอพินิจ 9 แห่ง และไม่รับรอง 5 แห่ง

2.  ประเด็นที่นำไปสู่การพัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา
 ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์  ได้ชี้ทิศทางของการทบทวนและประเด็นพิจารณาที่นำไปสู่การพัฒนาระบบประเมินภาย นอกรอบสาม ดังนี้ 1) ประเด็นพิจารณามาตรฐานขั้นต่ำ  มาตรฐานขั้นต่ำที่ควรกำหนดเป็น เงื่อนไขของการประเมิน ประกอบด้วย ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ โดย สกอ. จะเป็นผู้ควบคุมคุณภาพระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบสนับสนุนการวิจัย อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก มาตรฐานหลักสูตรแผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรสนับสนุน ระบบประกันคุณภาพและการประเมินภายใน ประสบการณ์และผลงานในอดีต เป็นต้น  2)  กระบวนการประเมินรอบสาม กระบวนการของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามอาจ มีการปรับเปลี่ยนมากขึ้น เช่น อาจจะต้องมีการกลั่นกรองข้อมูลพื้นฐานที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งให้ในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป สกอ. และ สมศ. ควรมีการร่วมมือกันในการพัฒนาระบบการรับข้อมูลพื้นฐานร่วมกัน มีการกลั่นกรองข้อมูลการประเมินตนเอง การขอข้อมูลเพิ่มเติม และการส่งทีมตรวจสอบเพื่อสอบถามหาข้อมูลที่ไม่ปรากฏ 


 3)  แนวการประเมิน
  แนวการประเมิน ประกอบด้วย การแยกสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ (1) วิทยาลัยชุมชน  (2) กลุุ่มวิจัย  (3) กลุ่มผลิตบัณฑิตผู้นำ (4) กลุ่มเฉพาะทาง  นอกจากนี้ประเด็นที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่ (1) ประเมินสถาบัน/คณะ/สำนัก และหลักสูตร  (2) ประเมินเทียบเกณฑ์มาตรฐาน  (3) ไม่จัดลำดับ  (4) ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพัฒนา  (5) การให้ความสำคัญกับผลผลิต
 4)  ตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
  การกำหนดตัวบ่งชี้มีสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณา ได้แก่ (1) ระบบบริหารวิชาการ ต้องทราบถึงปัญหาภายในของสถานศึกษาว่ามีมากน้อยเพียงใด  (2) ระบบสนับสนุนวิชาการ ที่กำลังทำผิดกัน คือ สหกิจศึกษา  (3) คุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิต  (4) คุณภาพของผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ  (5) คุณภาพของผลงานวิชาการ  (6) การวัดในแง่ของพัฒนาการและการปรับปรุงแก้ไขปัญหา  (7) การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ5)  กระบวนการเข้าสู่การประเมินรอบสาม
     มีการกำหนดกระบวนการของการพัฒนาระบบ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตามลำดับขั้นตอนดังนี้ (1) ระดมความคิด วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการและมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา  (2) กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ชี้วัด  (3) รับฟังความคิดเห็น  (4) ทดลองประเมิน  (5) จัดทำคู่มือ  (6) เผยแพร่ ทำความเข้าใจตัวชี้วัดและเกณฑ์  (7) เริ่มประเมินในปี พ.ศ.2554
6)  เป้าหมายของการประเมินคุณภาพ
  เป้าหมายของการประเมินคุณภาพรอบสาม ได้แก่ (1) คุณภาพที่พึงปรารถนาของบัณฑิตไทย  (2) ความเข้มแข็งและคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  (3) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (4) ประโยชน์ที่สังคมได้รับ  (5) การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 


ที่ มา : จุลสารประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่  6 มีนาคม 2552 (สมศ.)
Comments (0)Add Comment

Write comment
You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.

busy
แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน 2009 เวลา 16:16 )

ข่าวกิจกรรม1

                                         สมศ. ได้จัดการประชุมเพื่อพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมสยามซิติ้ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ได้มาแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ในการประเมินที่มีมาตรฐานสากล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประเมินรอบสองที่ผ่านมาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2551 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการประเมินของประเทศในกลุ่มยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเยอรมนี เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบการประเมินรอบสาม ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ได้บรรยายประเด็นสำคัญ 2 เรื่อง ดังนี้
 

ข่าวกิจกรรม2

มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีใน ... สถาบันอุดมศึกษา
  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นหนึ่งในอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถานศึกษา จึงขอนำเสนอสาระของประกาศมาแจ้งให้ทราบ ดังนี้

ข่าวกิจกรรม3

กองประกันคุณภาพการ ศึกษาขอเชิญนักศึกษาเข้ารับการอบรมนักศึกษาเครือข่ายเพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2552 ณ ห้อง 9701 เวลา 8.30 - 17.00 น.

ข่าวกิจกรรม4

มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีใน ... สถาบันอุดมศึกษา
  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นหนึ่งในอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถานศึกษา จึงขอนำเสนอสาระของประกาศมาแจ้งให้ทราบ ดังนี้
Loading...