ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2552 ทุกท่าน

ประกาศแจ้งกำหนดการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รหัส 51132910 วันที่ 21 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.30 น. ณ ห้อง 1315 (ให้นักศึกษาเตรียม เอกสารรายงาน 3 เรื่อง พร้อมใบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และเตรียมสื่อการนำเสนอ PowerPoint โดยใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน 10นาที/คน)

ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วทบ. 4 ปี รหัส 491227101 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 เวลา 12.30 น. ห้องประชุม 1315 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม