ระบบเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ @lpru.ac.th และรหัสผ่านการเข้าใช้ระบบเครือข่ายระบบนี้จะดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน "USERNAME" ของผู้ใช้งานเมล์ "@lpru.ac.th" และ
และรหัสผ่านระบบเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานทั่วไป (ระบบเครือข่ายมีสาย)
เมื่อระบบดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถใช้รหัสผ่านใหม่ได้ทันที

Username : @lpru.ac.th
Password :

No : 03325